Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam NV, een deelneming van de gemeente Amsterdam,  ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse haven en haventerreinen.

Havenbedrijf werkt al enige jaren samen met Halsten, waarbij de dienstverlening door Halsten afwisselend op verschillende manieren vorm wordt gegeven: variërend van structurele ondersteuning van de afdeling Juridische Zaken tot uitbesteding van individuele dossiers tot het verzorgen van specialistisch advies. Recente projecten die Halsten juridisch heeft begeleid, zijn:

Juridische advisering bij de aankoop van het voormalig Solvay-terrein aan de Ankerweg van Abbott Healthcare Products, uitgifte in ondererfpacht van een deel van het terrein aan Chemtura (sale & lease back) en aan ‘Albeton’ Algemene Beton Maatschappij. Belangrijk onderdeel van de transactie vormen de afspraken over de saneringsverplichting en saneringskosten voor de verontreiniging van het terrein.
- de beëindiging van samenwerkingsverband Westpoint V.o.f.;
- de aankooponderhandelingen van het terrein van ODS en aansluitende verhuring;
- aankooponderhandelingen van havengebonden terrein in de Vlothaven en aansluitende uitgifte in huur.

Project: Vestiging Albeton Algemene Beton Maatschappij in Haven Amsterdam
Voordat Albeton Algemene Beton Maatschappij in de haven van Amsterdam kon worden gevestigd diende ruilverkaveling plaats te vinden. Hierbij waren een vijftalpartijen betrokken met interessante eigendomsverhoudingen en grondcondities waarmee rekening gehouden diende te worden.

Onderdeel Project verzelfstandiging
Opstellen modelovereenkomsten en algemene voorwaarden in het kader van de verzelfstandiging van Havenbedrijf Amsterdam in april 2013.

Overige projecten: Geadviseerd in diverse vestigingen van klanten (zowel huur als erfpacht), afstand van erfpachtrecht e.d.

Advisering van een dochteronderneming van Havenbedrijf, RON NV. RON is een ontwikkelingsmaatschappij die een aantal strategisch gelegen terreinen in het Noordzeekanaalgebied in portefeuille heeft. De focus bij de advisering lag op gebiedsontwikkeling, koop/verkoop van terreinen en juridische advisering bij onderhandelingen met kopers en zittende partijen. Daarnaast zag de advisering toe op de onderneming(structuur) zelf, met als belangrijkste aandachtsgebieden de  herstructurering en –financiering van de onderneming inclusief het aanpassen van de corporate housekeeping.

Rechtsgebieden: vastgoedrecht (huurrecht, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal en appartementsrechten, koop/ verkoop, omgevingsrecht), algemeen contractenrecht, vennootschapsrecht, aanbestedingsrecht. 

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl