Privacy & cookies

Privacy
Wij, Halsten, dragen ervoor zorg dat we persoonsgegevens verwerken op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

We verwerken voornamelijk persoonsgegevens met als doel het verlenen van juridische diensten. De grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst van opdracht met onze relaties. Persoonsgegevens die we verkregen hebben via onze relaties zullen we niet delen met andere relaties of derde partijen, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door de verstrekkende partij. Verder gebruiken we gegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer voor zover dat noodzakelijk is om contact op te nemen met (contactpersonen werkzaam bij) onze relaties, om zakelijke contacten te onderhouden en/of om (toekomstige of oud-) relaties uit te nodigen voor bijvoorbeeld seminars. Voor deze verwerkingen vormen toestemming, noodzakelijkheid in het kader van uitvoering van een overeenkomst, of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang de grondslagen.

We beschermen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier, en sluiten waar nodig bewerkersovereenkomsten met de door ons ingeschakelde derde partijen die ten opzichte van Halsten handelen als bewerker. Persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze door ons verzameld zijn. Indien u als betrokkene een verzoek tot inzage wil indienen met betrekking tot de gegevens die we over u verwerken, kan dit verzoek gericht worden aan info@halsten.nl. Ook eventuele verzoeken tot correctie, afscherming of verwijdering van persoonsgegevens kunnen naar het vermelde e-mailadres gestuurd worden. We reageren uiterlijk binnen vier weken op inkomende verzoeken.

Onze website bevat verwijzingen naar andere websites, waaronder naar Twitter en LinkedIn. Tevens bevat de website verschillende links naar websites van onze klanten en relaties. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.; de betreffende websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij weergeven en gebruik van de website door bezoekers.

Cookies
Middels deze website plaatsten we functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de laptop, tablet of telefoon van de bezoeker plaatst, waardoor informatie verzameld kan worden over het bezoek van de website. Door plaatsing van functionele en analytische cookies verkrijgen we bijvoorbeeld (statistische) informatie over het gebruik van de website door bezoekers, en werken bepaalde functionaliteiten op de website optimaal. We maken geen gebruik van tracking cookies.

Disclaimer
Bij het opnemen en verspreiden van informatie op en middels deze website betrachten we uiterste zorgvuldigheid. We staan echter niet in voor de juistheid van de door ons verstrekte informatie middels deze website, en zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van gebruik van de website. Het overnemen en/of openbaar maken van (delen van) de website, of anderszins gebruik maken van de website, is enkel toegestaan nadat wij hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming hebben verleend.Amsterdam

Sarphatistraat 7
1017 WS Amsterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
T 085 488 59 70
info@halsten.nl

Rotterdam

Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
T 085 488 59 70
info@halsten.nl